Nahoru
News
Photos 

 

NOVINKY

Představenstvo společnosti

PATTERN HG a.s.

IČ: 26316226, se sídlem Komárov, Jižní 539, PSČ 267 62,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu B, vložce č. 12279

dle zákona a platných stanov společnosti a na žádost kvalifikovaného akcionáře,

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 21.06.2016 v 9.00 h

v advokátní kanceláři JUDr. Václava Zemana, Sedláčkova 212/11, 301 00  Plzeň

 

Pořad jednání:

1) Zahájení.

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Odvolání člena představenstva Evy Cafourkové.

4) Volba člena představenstva Tomáše Humla.

5) Závěr.

 

Prezence akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v místě konání valné hromady od 9.00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti.

Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.

 

Návrh usnesení:

Člen představenstva Eva Cafourková, nar. 29.01.1960,

bytem čp. 101, 338 08 Kařez,

bude odvolán ke dni 21.06.2016 z funkce člena představenstva.

Tomáš Huml, nar. 27.06.1982, bytem Holoubkov 308, okres Rokycany,

bude zvolen do funkce člena představenstva ke dni 21.06.2016.

 

V Komárově dne 03.06.2016

 

Představenstvo společnosti

PATTERN HG a.s.

Václav Huml

předseda představenstva

 

 

     

2014 copyright © Pattern HG a.s.

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu roman@matejovec.com.
Copyright © 2009 PATTERN HG a.s.